Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (Zásady ochrany osobných údajov alebo Zásady) vysvetľujú, ako spoločnosť Flywize zhromažďuje, chráni a používa Osobné údaje, ktoré môžete zdieľať na webovej stránke flywize.co a ktorejkoľvek z jej produktov alebo služieb (spoločne Web alebo Služby). Zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú tiež aké možnosti, ktoré máte k dispozícii v súvislosti so spracovaním Vašich Osobných údajov spoločnosťou Flywize a ako môžete k týmto informáciám pristupovať a aktualizovať ich. Tieto Zásady ochrany osobných údajov sa nevzťahujú na praktiky spoločností, ktoré Flywize nevlastní a ani nekontroluje, ani na jednotlivcov, ktorých Flywize nezamestnáva a ani neriadi.

Pozícia Flywize

Flywize s. r. o., spoločnosť založená podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom 1.mája 908/12, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č.: 44481/S (Flywize) vystupuje ako Prevádzkovateľ osobných údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a slovenského zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o ochrane osobných údajov).

Definície

Osobné údaje: akékoľvek informácie týkajúce sa priamo alebo nepriamo identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. To znamená, že ak má Flywize prostriedky, aby mohla identifikovať Vás alebo aj zariadenia, ktoré používate, akékoľvek informácie, ktoré s Vami dokáže Flywize spojiť, budú považované za osobné údaje.

Prevádzkovateľ: subjekt, ktorý určuje účely a prostriedky spracovania Osobných údajov. Napríklad spoločnosť Flywize je Prevádzkovateľom pri spracúvaní Vašich Osobných údajov na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Každý Prevádzkovateľ by mal mať zavedené zásady ochrany osobných údajov podobné týmto, v ktorých sa dozviete, ako sa spracúvajú Vaše Osobné údaje.

Spracovateľ: tretia strana, ktorá iba pomáha dosiahnuť účely určené Prevádzkovateľom. Napríklad spoločnosť Flywize ako Prevádzkovateľ môže využívať mnoho služieb tretích strán, ktoré spoločnosť Flywize poveruje niektorými časťami činností z rôznych dôvodov, ako je napríklad nákladová efektívnosť. Spracovateľ môže spracovať Vaše Osobné údaje iba podľa písomných pokynov spoločnosti Flywize.

Tretie krajiny: krajiny, v ktorých sa neuplatňuje režim GDPR. V súčasnosti v prípade tretích krajín, Flywize má na mysli všetky krajiny, ktoré ležia mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Web: oficiálna webová stránka Flywize - flywize.co

Pojmy začínajúce veľkým písmenom majú rovnaký význam, ako sú definované v Obchodných podmienkach spoločnosti Flywize.

Automatický zber informácií

Keď navštívite Web, servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré odosiela Váš prehliadač. Tieto údaje môžu zahŕňať informácie, ako je IP adresa Vášho zariadenia, typ a verzia prehliadača, typ a verzia operačného systému, jazykové preferencie alebo webová stránka, ktorú ste navštívili predtým, ako ste navštívili Web, stránky Webu, ktoré navštívite, čas strávený na týchto stránkach, informácie, ktoré hľadáte na Webe, časy a dátumy prístupu a ďalšie štatistiky.

Zhromažďovanie osobných údajov

Web môžete navštíviť bez toho, aby ste Flywize povedali, kto ste, alebo aby ste prezradili akékoľvek informácie, na základe ktorých by Vás niekto mohol identifikovať ako konkrétnu, identifikovateľnú osobu. Ak však chcete využívať niektoré funkcie Webu, budete požiadaní o poskytnutie určitých Osobných údajov (napríklad Vaše meno a e-mailovú adresu).

Flywize zhromažďuje Vaše Osobné údaje priamo od Vás, buď keď Flywize poskytnete svoje Osobné údaje, alebo ich Flywize zhromažďuje, keď používate jej Služby alebo ste v kontakte s Flywize. V závislosti od účelu spracovania môže spoločnosť Flywize spracovávať nasledujúce kategórie Osobných údajov:

KATEGÓRIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
POPIS
Identifikačné údaje
Údaje slúžiace na Vašu identifikáciu ako fyzickej osoby, ako je Vaše meno, priezvisko, pohlavie, štátna príslušnosť, fakturačná adresa, identifikačné číslo, doklad totožnosti, cestovný pas, vodičský preukaz a dátum narodenia.
Kontaktné informácie
Informácie použité na kontaktovanie, ako je Vaša e-mailová adresa a telefónne číslo.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Vaše správanie na Webe, t.j. čo ste navštívili, ako dlho ste sa zdržali, na čo ste klikli atď. Flywize tiež sleduje Vaše interakcie s e-mailmi a upozorneniami, ktoré Vám Flywize posiela, napríklad ak otvoríte e-mail alebo ak kliknete na ktorýkoľvek z odkazov, ktoré obsahuje.
Metadáta zariadenia a siete
Informácie o zariadení, ktoré ste použili na prístup na Web, metadáta Vášho sieťového pripojenia a tiež informácie odvodené z týchto údajov. Tieto informácie zahŕňajú napríklad Váš operačný systém, webový prehliadač, rozlíšenie obrazovky, IP adresu atď.
Presná poloha
Presná poloha Vášho zariadenia na základe údajov poskytovaných technológiou geolokácie Vášho zariadenia. Flywize bude spracovávať tieto Osobné údaje iba vtedy, ak dáte Flywize svoj súhlas a ak je potrebné poskytnúť Vám nejakú funkciu Webu, ktorá vyžaduje prístup k presnej polohe Vášho zariadenia. Môže byť tiež potrebné získať prístup k informáciám o Vašej presnej polohe na pozadí, t. j. aj keď aplikáciu nemáte otvorenú. O tom budete vždy informovaní pri udeľovaní súhlasu.
Informácie o platbe
Informácie, ktoré poskytnete spoločnosti Flywize na vyplatenie Odškodného. Zvyčajne to znamená informácie o bankovom účte. Flywize Vás nikdy nebude žiadať o poskytnutie údajov o karte (ako je číslo karty, dátum platnosti atď.).
Informácie o Postúpení
Informácie o Nároku vrátane kópií dokladov totožnosti, pasov, palubného lístka, oznámenia o meškaní a korešpondencie s prevádzkujúcim leteckým dopravcom.
Informácie o Vašich požiadavkách a Vašej komunikácii s Flywize
Všetka textová a hlasová komunikácia vymieňaná medzi Vami a Flywize v súvislosti s Vašimi požiadavkami (napr. prípady zákazníckej podpory), metaúdaje a poznámky generované systémami.
Vaše nastavenia
Niektoré nastavenia Webu, ktoré ste vykonali, ako napríklad nastavenia jazyka alebo súborov cookie.
Recenzie a spätná väzba
Hodnotenie Vašich skúseností so Službami Flywize, vrátane odpovedí na konkrétne otázky k tejto téme a všeobecnej spätnej väzby alebo obsahu recenzie.

Použitie a spracovanie zhromaždených informácií

Vaše Osobné údaje spracúva Flywize na účely definované nižšie:

NÁZOV
POPIS
KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
PRÁVNY DÔVOD
Plnenie Zmluvy
Flywize bude spracúvať Vaše Osobné údaje tak, aby bola schopná plniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy a vykonávať Služby.
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o platbe
Informácie o Postúpení
Informácie o Vašich požiadavkách a Vašej komunikácii s Flywize
Článok 6.1(b) GDPR – spracovanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou
Dodržiavanie zákonných povinností
Flywize bude spracúvať Vaše Osobné údaje za účelom zabezpečenia dodržiavania zákonných povinností, ako sú jej účtovné povinnosti alebo povinnosti v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Identifikačné údaje
Kontaktné údaje
Informácie o platbe
Informácie o Postúpení
Informácie o Vašich požiadavkách a Vašej komunikácii s Flywize
Článok 6.1(c) GDPR – spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Flywize.
Poskytovanie funkcií Webu
Flywize bude spracovávať Vaše Osobné údaje tak, aby Vám bola schopná poskytnúť funkcie Webu.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Metadáta zariadenia a siete
Vaše nastavenia
Článok 6.1(f) GDPR – nevyhnutnosť na účely oprávneného záujmu Flywize (Doručovanie funkcií produktu).
Vývoj produktov, zlepšovanie služieb a rozvoj podnikania
Flywize sa neustále snaží zlepšovať Služby. Aby to bolo možné, Flywize potrebuje presné údaje o Vašich interakciách s Flywize. Flywize preto zhromažďuje údaje o Vašom zariadení a Vašich sieťových identifikátoroch spolu s Vaším správaním na Webe a všeobecným používaním Služieb. Flywize analyzuje všetky tieto údaje a používa ich na vytváranie alebo úpravu svojich funkcií a procesov. Flywize využíva údaje aj na rast svojho podnikania. Vždy, keď Flywize potrebuje dospieť k obchodnému rozhodnutiu, pozerá sa na dáta, ktoré generuje jej najdôležitejšia premenná – jej zákazníci.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Metadáta zariadenia a siete
Informácie o Postúpení (iach)
Informácie o Vašich požiadavkách a Vašej komunikácii s Flywize
Článok 6.1(f) GDPR – nevyhnutnosť na účely oprávneného záujmu Flywize (zlepšenie služieb, rozvoj podnikania).
Priamy marketing
Pre maximalizáciu marketingovej efektívnosti spracúva Flywize Vaše Osobné údaje na účely priameho marketingu (e-mailové ponuky a súvisiace spracovateľské činnosti). Flywize tak robí, ak ste sa prihlásili na odber newsletterov (na základe Vášho súhlasu) alebo ak ste používali Služby a ich odber ste neodmietli.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Metadáta zariadenia a siete
Identifikačné údaje (ak boli vyplnené)
Kontaktné údaje (ak boli vyplnené)
Vaše nastavenia
Článok 6.1(f) GDPR – nevyhnutnosť na účely oprávneného záujmu Flywize (priamy marketing).
Článok 6.1(a) GDPR – súhlas.
Vždy sa môžete odhlásiť z odberu newsletterov (uplatnením svojho práva na odmietnutie priameho marketingu alebo na odvolanie súhlasu) a overiť stav svojho odberu prostredníctvom odkazov pod každým e-mailovým newslettrom, ktorý dostanete od Flywize.
Online reklama
Flywize využíva rôzne reklamné siete tretích strán, ako napríklad Google Ads. Tieto siete umožňujú Flywize zobrazovať Vám relevantné reklamy na rôznych miestach na internete. Robí sa to tak, že je Vám pridelený zašifrovaný identifikátor, ktorý sa ukladá do súboru cookie vo Vašom zariadení. Keď prejdete na webovú stránku, na ktorej sa zobrazujú reklamy prostredníctvom jednej zo spoločností spolupracujúcich s partnerskou reklamnou sieťou Flywize, rozpoznajú tento identifikátor a zobrazia Vám ponuky podľa špecifikácií Flywize.
Zacielenie na Facebooku.
Na oslovenie svojich používateľov používa Flywize aj Meta (Facebook) for Business. Keď navštívite Web, Flywize zdieľa s Facebookom zašifrovaný identifikátor, ktorý im umožňuje priradiť Váš profil na Facebooku k návšteve.
Podobné publiká.
Niektoré z reklamných služieb, ktoré Flywize používa, menovite Meta for Business a Google Ads, poskytujú aj funkcie takzvaného „podobného publika“. Tieto funkcie umožňujú Flywize nájsť používateľov, ktorí by mohli mať záujem o Služby na základe podobnosti s existujúcimi používateľmi Flywize. To znamená, že ak dáte Flywize súhlas, tieto služby analyzujú Vaše profily a nájdu ďalšie profily Flywize na základe spoločných atribútov. Pri používaní týchto funkcií Flywize nikdy nezíska priamy prístup k žiadnym Osobným údajom alebo profilom – to všetko robia poskytovatelia služieb na pozadí a Flywize má len možnosť zacieliť svoje reklamy na širšie publikum.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Metadáta zariadenia a siete
Vaše nastavenia
Článok 6.1(f) GDPR – nevyhnutnosť na účely oprávneného záujmu Flywize (priamy marketing).
Marketingová analytika
Na zlepšenie marketingových kampaní vo všeobecnosti Flywize vykonáva analýzy, aby zistila, ktoré kampane fungujú.
Vaše online správanie pri interakcii s Flywize
Zariadenie a sieť
Článok 6.1(f) GDPR – nevyhnutnosť na účely oprávneného záujmu Flywize (priamy marketing).

Zdieľanie údajov so Spracovateľmi

Existuje mnoho činností, ktoré Flywize potrebuje vykonať, ale nemôže to urobiť sama. Flywize preto využíva na pomoc partnerov tretích strán. V mnohých takýchto situáciách by sa partneri bez Vašich Osobných údajov logicky nezaobišli. Z tohto dôvodu ich s nimi Flywize zdieľa. Vo všetkých prípadoch ako je tento, však Flywize zostáva Prevádzkovateľom Vašich Osobných údajov a tretie strany konajú ako Spracovatelia.

To znamená, že aj keď majú k dispozícií Vaše Osobné údaje, môžu ich spracovávať iba na účely Flywize a Flywize za ne vždy zodpovedá. Za žiadnych okolností nemôžu Spracovatelia použiť Osobné údaje na svoje vlastné účely alebo použiť Osobné údaje spôsobom, ktorý by bol v rozpore so zmluvou so spoločnosťou Flywize.

Okrem toho Flywize využíva iba partnerov, ktorí poskytli Flywize dostatočné záruky, že spĺňajú Požiadavly na ochranu osobných údajov a že Vaše údaje budú vždy v bezpečí.

Ukladanie osobných údajov

Vo všeobecnosti bude Flywize spracovávať Vaše Osobné údaje do doby, kým ich viac nebude potrebovať na žiadny z účelov definovaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Za účelom plnenia svojcih zákonných povinností spracúva Flywize Vaše Osobné údaje po dobu vyžadovanú platnou legislatívou, napr. 5 rokov na archiváciu faktúr.

Na účely zasielania newsletterov budete pravidelne dostávať e-mailový newsletter od Flywize a v každom e-maile bude jasný a jednoduchý spôsob, ako sa z odberu odhlásiť, a teda vzniesť namietať proti tomuto typu spracovania. Flywize bude uchovávať a využívať Vaše Osobné údaje na tento účel, kým sa z odberu neodhlásite. Môžete sa tiež rozhodnúť prestať dostávať informačné newslettre alebo marketingové e-maily kontaktovaním spoločnosti Flywize na adrese support@flywize.co.

Prístup a kontrola Vašich Osobných údajov

Flywize chce, aby ste mali svoje Osobné údaje vždy pod kontrolou. Na tento účel Vám prináležia určité práva, ktoré to umožňujú. Za určitých podmienok môžete:

a) získať prístup ku všetkým Vašim Osobným údajom, ktoré Flywize používa alebo spracováva, a dokonca získať ich kópiu,

b) odvolať svoj súhlas, ak ste predtým udelili súhlas so spracovaním Vašich Osobných údajov,

c) požiadať Flywize o vymazanie Vašich Osobných údajov za určitých okolností,

d) overiť správnosť Vašich Osobných údajov, opraviť údaje, ktoré Flywize spracúva, ak si myslíte, že je potrebné ich opraviť,

e) obmedziť spracúvanie Osobných údajov v určitých situáciách, v takom prípade spoločnosť Flywize nebude spracúvať Vaše Osobné údaje na iný účel ako na uchovávanie,

f) namietať proti spracovaniu, ak sa spracovanie vykonáva na inom právnom základe ako je súhlas,

g) získať Vaše Osobné údaje v bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo preniesť tieto údaje inému Prevádzkovateľovi.

Svoje práva si môžete uplatniť odoslaním e-mailu Flywize s Vašou žiadosťou support@flywize.co.

V záujme zaistenia bezpečnosti Vašich Osobných údajov bude Flywize vyhovovať iba žiadostiam, ktoré sú odoslané z e-mailovej adresy použitej v Postúpení. Ak kontaktujete Flywize prostredníctvom inej e-mailovej adresy, Flywize Vás požiada o poskytnutie dodatočných informácií, aby sa uistili, že ste skutočne vlastníkom dotknutých Osobných údajov.

Cookies a podobné technológie

Cookies sú malé textové súbory umiestnené vo Vašom zariadení, ktoré umožňujú Flywize zapamätať si určité informácie o Vás na rôzne účely, ako je poskytovanie funkcií Webu, vývoj produktov, zlepšovanie Služieb a rozvoj podnikania, online reklama, marketingové analýzy, bezpečnosť informácií, Prevencia podvodov a zdieľanie informácií s metasearch engine. Sú uložené vo Vašom zariadení, keď sa Web načíta vo Vašom prehliadači.

Svoj súhlas s vyhlásením o súboroch cookies na Webe môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať.

Ako väčšina online služieb, aj Web používa cookies prvej a tretej strany na niekoľko účelov. Cookies prvej strany sú väčšinou potrebné na to, aby Web fungoval správnym spôsobom, a nezhromažďujú žiadne Vaše Osobné údaje. Súbory cookies tretích strán používané na Webe slúžia hlavne na pochopenie toho, ako Web funguje, ako s Webom komunikujete, na zabezpečenie Služieb, poskytovanie reklám, ktoré sú pre Vás relevantné, a celkovo na poskytovanie lepšej používateľskej skúsenosti, ako aj pomoci urýchliť Vaše budúce interakcie s Webom.

Aké typy cookies používa Flywize?

Nevyhnutné: Niektoré súbory cookies sú nevyhnutné na to, aby ste mohli využívať plnú funkčnosť Webu. Umožňujú Flywize udržiavať používateľské relácie a predchádzať akýmkoľvek bezpečnostným hrozbám. Nezhromažďujú, ani neuchovávajú žiadne Osobné údaje.

Štatistické: Tieto súbory cookies ukladajú informácie, ako je počet návštevníkov Webu, počet jedinečných návštevníkov, ktoré stránky Webu boli navštívené, zdroj návštevy atď. Tieto údaje pomáhajú Flywize pochopiť a analyzovať, ako dobre funguje Web a kde je potrebné ho zlepšiť.

Marketingové: Web zobrazuje reklamy. Tieto súbory cookies sa používajú na prispôsobenie reklám, ktoré Vám Flywize zobrazuje, aby boli pre Vás zmysluplné. Tieto súbory cookies tiež pomáhajú Flywize sledovať efektivitu týchto reklamných kampaní.

Informácie uložené v týchto súboroch cookies môžu byť tiež použité poskytovateľmi reklám tretích strán na zobrazovanie reklám na iných webových stránkach v prehliadači.

Funkčné: Toto sú súbory cookies, ktoré pomáhajú určitým nepodstatným funkciám na Webe. Tieto funkcie zahŕňajú vkladanie obsahu, ako sú videá, alebo zdieľanie obsahu Webu na platformách sociálnych médií.

Predvoľby: Tieto súbory cookies pomáhajú spoločnosti Flywize ukladať Vaše nastavenia a preferencie prehliadania, ako sú napríklad jazykové preferencie, aby ste mali pri budúcich návštevách Webu lepšie a efektívnejšie skúsenosti.

Nižšie uvedený zoznam podrobne popisuje súbory cookies používané na Webe.

COOKIE
POPIS
_ga
Súbor cookie _ga, nainštalovaný službou Google Analytics, počíta údaje o návštevníkoch, reláciách a kampaniach a tiež sleduje používanie stránky pre analytický prehľad stránky. Súbor cookies ukladá informácie anonymne a priraďuje náhodne vygenerované číslo na rozpoznanie jedinečných návštevníkov.
_ga_507R2N7E0R
Tento súbor cookie je nainštalovaný službou Google Analytics.
flywize_session
Tieto cookies používa Flywize na zapamätanie si Vašich preferencií a nastavení v rámci Webu. Tento súbor cookie je uložený vo Vašom zariadení a umožňuje Flywize poskytnúť Vám prispôsobenejší zážitok.
XSRF-TOKEN
Súbor cookie XSRF-TOKEN pomáha predchádzať útokom falšovania žiadostí medzi stránkami (CSRF) pridaním jedinečného tokenu ku každej požiadavke na Web, ktorú pred spracovaním požiadavky overí server.

Odkazy na iné webové stránky

Web obsahuje odkazy na iné webové stránky, ktoré nevlastní a ani neriadi Flywize. Flywize nezodpovedá za postupy ochrany Osobných údajov takýchto iných webových stránok alebo tretích strán. Flywize Vás vyzýva, aby ste si tohto boli vedomí v prípade, keď opustíte Web, a prečítali si prehlásenia o ochrane Osobných údajov každej webovej lokality, ktorá môže zhromažďovať Osobné údaje.

Prenos Vašich údajov mimo Európskeho hospodárskeho priestoru

Ak to Flywize potrebuje, môže preniesť Vaše Osobné údaje mimo EHP. Stane sa tak v prípade Nároku u prepravcu z tretej krajiny. Prirodzene, Flywize potrebuje preniesť Vaše údaje týmto tretím stranám, pretože bez nich by poskytovanie Služieb nebolo možné. Flywize môže tiež preniesť Vaše Osobné údaje mimo EHP Spracovateľom v tretích krajinách.

Pre prenosy príjemcom v krajinách, kde sa Flywize nemôže spoliehať na rozhodnutie o primeranej úrovni ochrany podľa čl. 45 GDPR alebo primeraných záruk podľa čl. 46 GDPR, Flywize prenesie Vaše Osobné údaje na základe výnimky stanovenej v čl. 49 ods. 1 písm. b) GDPR. Každý vybraný operátor alebo poskytovateľ služieb bude s Vašimi Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s vlastnými zásadami ochrany osobných údajov (ktoré sú zverejnené na webovej stránke každého operátora). Sprístupnenie Osobných údajov iným poskytovateľom služieb sa uskutoční v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami o osobných údajoch.

Sťažnosť u dozorného orgánu

Ochrana údajov je vážna vec a správna implementácia príslušných pravidiel ochrany je pomerne náročná. Keďže nikto nie je dokonalý, môže sa stať, že Flywize urobí chybu. Ak máte pocit, že Flywize nesprávne zaobchádza s Vašimi Osobnými údajmi, obráťte sa najprv na Flywize a Flywize urobí všetko pre to, aby takúto situáciu vyriešila. Vždy sa môžete obrátiť na Flywize s akýmkoľvek problémom týkajúcim sa ochrany údajov na adrese support@flywyze.co.

Napriek tomu máte kedykoľvek právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Ak ste z EÚ, môžete podať sťažnosť úradu vykonávajúcemu dohľad v členskom štáte Vášho bydliska, v členskom štáte vášho pracoviska, alebo v členskom štáte, v ktorom k údajnému porušeniu došlo.

Sťažnosti bude vo všeobecnosti vybavovať Úrad na ochranu osobných údajov v SLovenskej republike. Viac sa dozviete na https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Prijatie týchto Zásad

Potvrdzujete, že ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov a súhlasíte so všetkými ich podmienkami. Používaním Webu alebo jej Služieb súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov

S rozvojom podnikania Flywize sa môže zmeniť aj spôsob, akým Flywize spracúva Osobné údaje. V prípade takýchto zmien Flywize tiež aktualizuje tieto Zásady ochrany osobných údajov, aby boli v súlade so zásadami transparentnosti. Ak sa Vás budúce zmeny dotknú, Flywize Vás upozorní e-mailom.

Kontaktovanie Flywize

Ak by ste chceli kontaktovať Flywize, aby ste sa dozvedeli viac o týchto Zásadách ochrany osobných údajov, alebo chcete kontaktovať Flywize v súvislosti s akoukoľvek záležitosťou týkajúcou sa individuálnych práv a Vašich Osobných údajov, môžete tak urobiť prostredníctvom e-mailu na adresu support@flywize.co alebo napísať list na adresu Flywize s.r.o., 1. mája 908/12, Hnúšťa 981 01, Slovensko.

V prípade nezrovnalostí medzi anglickou verziou Zásah ochrany osobných údajov a verziou Zásad ochrany osobných údajov v akomkoľvek inom jazyku, má prednosť anglická verzia.

Naposledy aktualizované 21. mája 2023.