Cenník služieb

Všeobecné ustanovenia

Všetky pojmy uvedené v Cenníku s veľkými písmenami majú definíciu uvedenú vo Všeobecných obchodných podmienkach Flywize.

Žiadny poplatok za podanie Žiadosti na Odškodnenie

Flywize vybavuje Nárok bezplatne a neúčtuje si nič, pokiaľ Odškodnenie nie je vyplatené od prevádzkujúceho leteckého dopravcu (leteckej spoločnosti).

Odmena Flywize

 1. Ak bolo Žiadosti vyhovené, dohodnutá časť z Odškodnenia sa odpočíta od plnej výšky Odškodenia, ktorá je uhradená leteckou spoločnosťou (Odmena).
 2. Odmena Flywize:
  • Ak bude Flywize úspešná s vymáhaním Nároku, Flywize má nárok na Odmenu, ktorá bude odpočítaná z Odškodnenia.
  • Odmena predstavuje 35 % z prijatého Odškodnenia bez DPH.
  • V prípade, že si Klient uplatňuje aj náhradu hotových výdavkov, Odmena zahŕňa fixnú sumu manipulačného poplatku vo výške 25,- EUR (slovom: dvadstaťpäť eur).
  • Ak Klient použije Affiliate kód od Affiliate Partnera Flywize, Odmena sa primerane upraví. Klient musí Affiliate kód zadať už pri Postúpení. V opačnom prípade nie je možné Affitiate kód dodatočne uplatniť, a to ani následným zaslaním Affiliate kódu prostredníctvom e-mailu a pod. V takomto prípade bude z prijatého Odškodného odpočítaná Odmena vo výške 35 % bez DPH, vrátane fixnej sumy manipulačného poplatku vo výške 25,- EUR (slovom: dvadsaťpäť eur) z náhrady hotových výdavkov (ak sa uplatňujú).

Súdne konanie

 1. Ak nedôjde k dohode s leteckou spoločnosťou alebo v iných prípadoch, keď by bol proces vymáhania Odškodnenia efektívnejší a (alebo) rýchlejší, Flywize začne súdne konanie v súlade s čl. 3 ods. 3.5. Všeobecných obchodných podmienok a vznikne jej nárok na zvýšenú Odmenu z dôvodu pokrytia dodatočných nákladov v súvislosti so Súdnym konaním (napr. súdne poplatky, trovy prekladu, trovy právneho zastúpenia, administratívne trovy) (Odmena Právneho zastúpenia).
 2. Odmena Právneho zastúpenia sa účtuje iba v prípade, ak Klient na takéto úkony dal písomný súhlas a bude pripočítaná k Odmene.
 3. Odmena Právneho zastúpenia predstavuje 15% z prijatého Odškodnenia bez DPH. Aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, 15% z prijatého Odškodnenia nezahŕňa náhradu trov súdneho konania (náklady, ktoré nevyhnutne vznikli v súvislosti s konaním, ktoré je strana, ktorá prehrala, povinná zaplatiť víťaznej strane), na náhradu ktorých bude spoločnosti Flywize oprávnená po vynesení rozsudku súdom.

Daň z pridanej hodnoty (DPH)

 1. Keďže sídlo spoločnosti Flywize sa nachádza v Slovenskej republike, výška dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa má zaplatiť, je stanovená zákonmi Slovenskej republiky v súlade so zákonom stanovenou sadzbou.

V prípade nezrovnalostí medzi anglickou verziou Cenníka a verziou Cenníka v akomkoľvek inom jazyku, má prednosť slovenská verzia.

Tento dokument bol naposledy aktualizovaný 21. decembra 2023.