Všeobecné obchodné podmienky

pri získaní odškodnenia a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla,
v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Flywize s. r. o., založenej podľa právneho poriadku Slovenskej republiky, so sídlom 1.mája 908/12, 981 01 Hnúšťa, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: s. r. o., Vložka č.: 44481/S, prevádzkujúca platformu určenú na zabezpečenie odškodnenia a pomoci cestujúcim v leteckej doprave za meškajúce, zrušené lety a/alebo lety, pre ktoré bolo predaných viac leteniek, ako sú kapacity lietadla (Flywize), upravujú práva a povinnosti Flywize a Klienta pri získaní odškodnenia v prípade odmietnutia nástupu do lietadla a zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Definície

Pokiaľ z významu VOP nevyplýva niečo iné, pojmy s veľkým začiatočným písmenom použité v týchto VOP majú význam uvedený nižšie:

Zmluva“ je zmluva medzi Klientom a Flywize, ktorá je uzatvorená po oboznámení sa Klienta s VOP a ich akceptovaní a ktorá je podpísaná elektronickými prostriedkami alebo písomne.

Klient“ je osoba, ktorá podpísala Zmluvu a prijala VOP a žiada Odškodnenie s pomocou Flywize.

Spolucestujúci“ je osoba, ktorú Klient zahrnul do Postúpenia a ktorej Nárok uplatňuje spolu so svojím Nárokom, ako napr. člen rodiny alebo cestujúci, ktorý cestoval s Klientom.

Nárok“ je akýkoľvek nárok voči prevádzkujúcemu leteckému dopravcovi (leteckej spoločnosti) na peňažné odškodnenie podľa Nariadenia o odškodnení.

Odškodnenie“ je celková suma peňazí zaplatená prevádzkujúcim leteckým dopravcom v súvislosti s Nárokom ako odškodnenie, dohoda alebo gesto dobrej vôle, vrátane všetkých dodatočných výdavkov nahradených Klientovi alebo Flywize na základe slobodnej vôle a rozhodnutia prevádzkujúceho leteckého dopravcu po tom, ako Klient podpísal Zmluvu a akceptoval VOP. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, Odškodnenie nezahŕňa žiadne právne poplatky, súdne poplatky, náklady v súvislosti s vymožením Nároku, úroky, pokuty alebo podobné výdavky, ktoré Flywize hradí počas celého procesu vymoženia Nároku. V súlade s vyššie uvedeným, všetky sumy vynaložené Flywize v súvislosti s procesom vymoženia Nároku, musia byť nahradené a uhradené výlučne v prospech Flywize.

Cenník“ je Príloha č. 1 k týmto VOP, ktorá obsahuje špecifikáciu výšky odmeny Flywize.

Nariadenie o elektronickej identifikácii“ je nariadenie (EÚ) č. 910/2014 Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 2014 o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES.

Nariadenie o odškodnení“ je nariadenie (ES) č. 261/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 959/91; ako aj Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú prepravu (Montrealský dohovor), podľa toho, ktoré je aplikovateľné.

Požiadavky na ochranu osobných údajov“ sú všetky platné zákony Slovenskej republiky týkajúce sa spracovania osobných údajov, predovšetkým zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o ochrane osobných údajov), ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Nariadenie GDPR) .

Súdne konanie“ je proces, keď Flywize uplatní Odškodnenie na súde, inštitúciách alternatívneho riešenia sporov, leteckých regulačných agentúrach, agentúrach na ochranu práv spotrebiteľa a/alebo štátnym orgánom, alebo postúpi Odškodnenie právnemu zástupcovi Flywize, ako je advokát alebo advokátska kancelária.

Dohoda

 1. Na základe Zmluvy Klient oprávňuje Flywize, aby sa domáhala jeho peňažného nároku, vrátane peňažného nároku Spolucestujúceho, v súlade s Nariadením o odškodnení alebo akýmkoľvek iným obdobným vnútroštátnym platným predpisom aplikovaným vo vzťahu ku Klientovi v inej krajine, ktorý stanovuje spoločné pravidlá pre odškodnenie a pomoc cestujúcim v prípade odmietnutia nástupu do lietadla a zrušenia alebo veľkého meškania letov, vrátane všetkých súm súvisiacich s poverením (Postúpenie).
 2. Len v prípade, ak je Postúpenie (formulár) považované za neplatné alebo Postúpenie nemožno považovať za platné v zmysle niektorého právneho poriadku (krajine), Zmluva uzavretá medzi Klientom (Spolucestujúcim) a Flywize sa považuje za zmluvu o poskytnutí služieb, podľa ktorej Flywize spravuje Postúpenie a zaväzuje sa zorganizovať a financovať vymoženie Postúpenia a vykonávať akékoľvek a všetky ostatné úkony vyplývajúce zo Zmluvy.
 3. Klient akceptuje VOP (Zmluvu), ktoré sa považujú za základ akýchkoľvek iných dokumentov, ktoré budú v budúcnosti uzatvorené medzi Klientom a Flywize.
 4. Klient uzavretím Zmluvy potvrdzuje, že je oprávnený a má právnu spôsobilosť podpisovať dokumenty zaväzujúce Flywize aj Klienta, prípadne má podpisové právo v mene inej osoby (napr. dieťaťa alebo Spolucestujúceho).
 5. Klient potvrdzuje, že Postúpenie Odškodnenia (ani žiadna jeho časť) nebolo postúpené tretím stranám a medzi Klientom a prevádzkujúcim leteckým dopravcom v tej istej veci neprebieha, ani sa neočakáva, že by mohlo dôjsť k vzniku akéhokoľvek právneho sporu. Klient berie na vedomie, že vykonaním Postúpenia nemôže (Klient ani Spolucestujúci) uzavrieť rovnakú a/alebo inú obdobnú zmluvu, vrátane so spoločnosťami konkurujúcimi Flywize, aby konali v záujme Klienta a/alebo podnikli právne kroky v súvislosti s vymáhaním Odškodnenia.
 6. Flywize je oprávnená akceptovať iba Odškodnenie a nebude akceptovať žiadne cestovné poukážky a/alebo iné služby, ktoré môže ponúkať prevádzkujúci letecký dopravca.
 7. Klient podpisom Zmluvy a súhlasom s VOP potvrdzuje, že nebude udržiavať žiadny priamy kontakt, ani prijímať platby od prevádzkujúceho leteckého dopravcu.
 8. Klient súhlasí, že Flywize je jediná oprávnená vymáhať Odškodné. Dané sa vzťahuje aj na Klienta, ktorý sám nie je po Postúpení Odškodnenia oprávnený domáhať sa Odškodného u prevádzkujúceho leteckého dopravcu.
 9. Klient vyhlasuje, že VOP sú priamym a slobodným prejavom jeho skutočnej vôle a prevádzkujúci leteckí dopravcovia sú povinní ich rešpektovať. Klient súhlasí s tým, že všetky platby za Odškodnenie uhradené prevádzkujúcimi leteckými dopravcami na základe Nárokov uplatňovaných spoločnosťou Flywize, budú uhradené priamo na bankové účty vlastnené spoločnosťou Flywize alebo na iné bankové účty, na ktorých sa spoločnosť Flywize a Klient vzájomne dohodli.
 10. Flywize poskytuje služby odkúpenia Nároku a to tým, že Nárok bude za odplatu, ktorá bude Klientovi uhradená v priebehu dvoch pracovných dní na bankový účet, postúpený na Flywize, spolu so všetkými právami, ktoré Klientovi vyplývajú z Nariadenia o odškodnení (Postúpenie pohľadávky). Postúpenie pohľadávky sa spravuje zmluvou o postúpení pohľadávky a tieto VOP naň nie sú aplikovateľné.

Uplatňovanie Nároku

 1. Údaje o lete v súvislosti s Nárokom možno spoločnosti Flywize odoslať prednostne prostredníctvom webovej stránky Flywize, mobilnej aplikácie, e-mailu a/alebo akýchkoľvek iných elektronických alebo softvérových riešení podporovaných spoločnosťou Flywize. Po prijatí takýchto údajov Flywize posúdi údaje o lete a to, či by uplatnenie Nároku na základe týchto údajov o lete mohlo byť úspešné. Ak Flywize usúdi, že údaje o lete poskytnuté Klientom sú dostatočné a vymoženie Nároku by mohlo byť úspešné, Flywize vykoná všetky potrebné kroky v súvislosti s vymožením Odškodnenia podľa dokumentov podpísaných a schválených klientom.
 2. Flywize si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať Nárok bez odôvodnenia.
 3. Výsledok hodnotenia, ako je uvedený v bode 3.1. vyššie, neobsahuje žiadne záväzné vyhlásenia a nezaručuje úspešné uplatnenie Nároku.
 4. Po uzavretí Zmluvy Flywize kontaktuje prevádzkujúceho leteckého dopravcu s Nárokom za účelom dosiahnutia dohody a vyhnutiu sa Súdnemu konaniu.
 5. Ak prevádzkujúci letecký dopravca odmietne uspokojiť Nárok po tom, čo sa Flywize obrátila na príslušného prevádzkujúceho leteckého dopravcu, je Flywize na základe písomného súhlasu Klienta oprávnená začať Súdne konanie v súvislosti s vymožením Odškodného. Flywize môže na základe písomného súhlasu Klienta iniciovať Súdne konanie aj v iných prípadoch, ak by proces vymáhania Odškodnenia bol týmto spôsobom efektívnejší a (alebo) rýchlejší.
 6. Právnemu zástupcovi Flywize bude počas Súdneho konania umožnený prístup ku všetkým údajom, ktoré Klient poskytol Flywize za účelom uplatnenia Nároku. Ak tretie strany požadujú akékoľvek ďalšie dokumenty preukazujúce oprávnenie právneho zástupcu v súvislosti s Nárokom, Klient, za asistencie Flywize, bezodkladne poskytne právnemu zástupcovi ktorýkoľvek z týchto dokumentov. Ak je pre úspešné vymáhanie Odškodného potrebné, aby Nárok podal v mene Klienta právny zástupca (napr. advokát), alebo ak si to Klient želá, Klient podpíše zmluvu o poskytovaní právnych služieb s právnym zástupcom a peňažná pohľadávka Klienta bude postúpená Klientovi späť od momentu uzavretia zmluvy o poskytovaní právnych služieb s právnym zástupcom. V takom prípade sa Klient a Flywize medzi sebou vysporiadajú podľa podmienok uvedených v týchto VOP a (alebo) inej zmluvy uzatvorenej medzi Klientom a Flywize.
 7. Ak po posúdení opodstatnenosti Nároku právny zástupca usúdi, že uplatnenie Nároku v rámci Súdneho konania pravdepodobne nebude úspešné, Klient o tom bude informovaný a Flywize sa Nárokom nebude ďalej zaoberať. Takéto oznámenie Klientovi znamená, že vymáhanie Odškodného je ukončené.
 8. V prípade začatia Súdneho konania na uplatnenie Nároku, je Klient oslobodený od akýchkoľvek nákladov, ktoré mu vzniknú v prípade neuznania Nároku. V prípade úspechu alebo dosiahnutí zmieru v Súdnom konaní, Flywize uhradí všetky vzniknuté náklady, ktoré nie sú hradené príslušným prevádzkujúcim leteckým dopravcom. Ak bude uplatnenie Nároku úspešné a Klient dostane Odškodnenie, Klient súhlasí s tým, že všetky náklady, ktoré vznikli spoločnosti Flywize a ktoré boli uhradené prevádzkujúcim leteckým dopravcom, budú naradené spoločnosti Flywize.
 9. Klient súhlasí s tým, že Flywize má výhradné právo prijať a/alebo odmietnuť akúkoľvek ponuku na vyrovnanie v súlade so skúsenosťami s príslušným prevádzkujúcim leteckým dopravcom. Zmluva sa považuje za dostatočný právny základ na to, aby takéto rozhodnutie bolo platné a účinné. Klient je oprávnený tento svoj súhlas kedykoľvek odvolať a ukončiť všetky právne vzťahy s Flywize v súlade s postupom uvedeným v VOP.
 10. Klient berie na vedomie, že vybavenie Nároku môže trvať dlhšiu dobu a Flywize nemôže ovplyvniť, ako rýchlo bude Nárok vybavený.

Poplatky a platba

 1. Urovnanie v súlade s postupom uvedeným v týchto VOP v súvislosti s Postúpením je podmienené prijatím Odškodnenia, t.j. Odškodnenie je uhradené na bankový účet vedený v mene Flywize, alebo bankový účet osobitne dohodnutý s Klientom podľa článku 2. bod 2.8. vyššie. Po uhradení Odškodnenia leteckým dopravcom, sa Flywize a Klientom vysporiadajú v súlade s postupom uvedeným v VOP.
 2. Flywize vybavuje Nárok bezplatne. V prípade úspešnosti Nároku a prijatia Odškodnenia bude Klientovi vyplatená dohodnutá časť Odškodnenia podľa podmienok uvedených v Cenníku. Flywize a Klient sa môžu samostatne dohodnúť na inej výške odmeny.
 3. Ak nedôjde k dohode s prevádzkujúcim leteckým dopravcom ohľadom Nároku alebo v iných prípadoch, keď by podľa názoru Flywize bol proces vymáhania Odškodnenia efektívnejší a (alebo) rýchlejší, Flywize je oprávnená začať Súdne konanie v súlade s článkom 3. bod 3.5. vyššie, čo bude mať za následok zvýšenie časti Odškodného patriacej Flywize, tak ako je uvedené v Cenníku.
 4. Klient berie na vedomie, že zmluvné strany si môžu vzájomne započítať svoje protipohľadávky.
 5. Ak Klient podvodne poskytne nesprávne alebo neúplné údaje a Flywize tým vzniknú dodatočné náklady, Klient je povinný tieto náklady Flywize uhradiť.
 6. Keďže sídlo spoločnosti Flywize sa nachádza v Slovenskej republike, výška dane z pridanej hodnoty (DPH), ktorá sa má zaplatiť, je stanovená zákonmi Slovenskej republiky v súlade so zákonom stanovenou sadzbou.
 7. Ak Klient poskytol nesprávne alebo nedostatočné informácie potrebné na vyplatenie Odškodného a toto sa vráti spoločnosti Flywize, Flywize je oprávnená odpočítať si všetky dodatočné náklady, ktoré spoločnosti Flywize vznikli. Ak Klient poskytol nesprávne alebo nedostatočné informácie potrebné na vyplatenie Odškodného a (alebo) je Odškodné vrátené spoločnosti Flywize, a Klient po upozornení a primeranom úsilí zo strany Flywize kontaktovať Klienta prostriedkami, ktoré Klient poskytol spoločnosti Flywize, nezmení alebo neposkytne informácie potrebné na zaplatenie dohodnutej časti Odškodného, Flywize je oprávnená ponechať si časť Odškodného, ktorá by inak mala byť Klientovi vyplatená. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, upozornenie a primerané úsilie zo strany Flywize znamená, zaslanie písomného upozornenia na email Klienta, ktorý Klient Flyziwe poskytol a zaslanie opätovného písomného upozornenia (druhého v poradí) na email Klienta, ktorý Klient Flywize poskytol (Opätovné upozornenie). Ak Klient do tridsiatich (30) dní od doručenia Opätovného upozornenia Flywize neposkytne správne a / alebo dostatočné informácie potrebné na zaplatenie dohodnutej časti Odškodného, Flywize je oprávnená ponechať si časť Odškodného, ktorá by inak mala byť Klientovi vyplatená. Opätovné upozornenie sa považuje za doručené deň nasledujúci po dni odoslania Opätovného upozornenia na email Klienta, ktorý Klient poskytol Flywize.
 8. Pre účty v jednotnej oblasti platieb v eurách (SEPA) budú všetky platby zasielané na účet bankovým prevodom. Pri medzinárodnom prevode sú všetky bankové poplatky odpočítané z časti Odškodného, ktorá je určená na vyplatenie Klientovi.
 9. Aby sa ušetrili bankové náklady, v prípade spoločnej rezervácie prevedie Flywize všetky platby na jeden bankový účet a Klient s tým výslovne súhlasí.
 10. Flywize nezodpovedá za žiadne šeky, predplatené debetné karty, kreditné karty a podobné prostriedky, ktoré Klient stratí, ako aj za akékoľvek následky toho, že Klient uviedol nesprávne informácie o bankovom účte.
 11. Ak o to Klient písomne požiada, Flywize poskytne elektronickú faktúru prostredníctvom e-mailu za všetky dodané služby a poplatky účtované spoločnosťou Flywize.
 12. Flywize nezodpovedá za žiadne nevyplatenie dohodnutého Odškodnenia v dôsledku okolností, ktoré sú mimo jej primeranej kontroly, vrátane, ale nie výlučne, štrajku, výluky, pracovného sporu, vyššej moci, vojny, nepokojov, globálnej pandémie, dodržiavanie zákona alebo vládneho nariadenia, záväznej inštrukcii, nariadenia a pod.
 13. Odškodnenie a akékoľvek iné platby Flywize uhradí iba Klientovi, ktorý je oprávnený požadovať Odškodnenie. Flywize nevyplatí Odškodnenie a (alebo) žiadne iné platby sprostredkovateľom, agentúram, zástupcom a (alebo) iným tretím stranám, ktoré spolu so žiadosťou o vyplatenie Odškodného neposkytnú žiadny konkrétny písomný dôkaz jasne a jednoznačne potvrdzujúci oprávnenie prijímať platby v mene Klienta. V prípade akýchkoľvek pochybností o práve na prijímanie platieb, má Flywize právo vyžiadať si dodatočný dôkaz potvrdzujúci právo prijímať platby v mene Klienta a (alebo) jednostranne odmietnuť vyplatiť Kompenzáciu za let priamo takejto osobe.

Spolupráca zo strany Klienta

 1. Klient sa zaväzuje poskytnúť Flywize bez zbytočného odkladu všetky údaje a/alebo informácie, ktoré sú potrebné na vymoženie Odškodnenia od prevádzkujúceho leteckého dopravcu. Takýto dátum a/alebo informácie poskytnuté Klientom musia byť platné, pravdivé, relevantné a aktuálne v deň, kedy boli poskytnuté spoločnosti Flywize. Klient je povinný bezodkladne informovať Flywize o všetkých skutočnostiach, o ktorých vie a ktoré môžu mať vplyv na Postúpenie. Klient berie na vedomie, že v prípade omeškania s poskytnutím potrebných údajov a/alebo informácií, alebo v prípade uvedenia neúplných alebo nepravdivých informácií o Nároku, alebo akýchkoľvek iných relevantných skutočností, Flywize nezodpovedá za oneskorené alebo chybné/nesprávne poskytnutie Postúpenia.
 2. Klient je povinný odškodniť Flywize za akékoľvek nároky, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnych informácií poskytnutých Klientom a/alebo nedostatočnej alebo nesprávnej spolupráce zo strany Klienta, článok 4. bod 4.7. vyššie platí primerane.
 3. Klient na konkrétnu žiadosť alebo aj bez nej poskytne Flywize všetky údaje a dokumenty, ktoré sú potrebné na uplatnenie Nároku, napr. kópie dokladov totožnosti, palubný lístok, oznámenie o meškaní, korešpondencia s prevádzkujúcim leteckým dopravcom.
 4. Ak Klient dostane akúkoľvek platbu alebo akýkoľvek iný druh Odškodnenia, napr. letový poukaz, od prevádzkujúceho leteckého dopravcu po využití služieb Flywize, je Klient povinný Flywize bezodkladne o tom informovať. V takom prípade je Klient povinný zaplatiť Flywize Odmenu uvedenú v článku 4. bode 4.2. alebo 4.3. do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa prijatia akéhokoľvek odškodnenia od prevádzkujúceho leteckého dopravcu na bankový účet uvedený v časti kontakty na webovej stránky Flywize alebo akýkoľvek iný bankový účet poskytnutý Flywize v písomnej forme. V prípade nevyplatenia Odmeny v lehote stanovenej v tomto bode 5.4 vyššie, sa nárok Flywize na Odmenu stáva splatným a k Odmene sa pripočítajú úroky z omeškania v ich zákonnej výške podľa § 517 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia Klienta zo strany Flywize.
 5. Ak Klient poskytne nesprávne alebo neúplné údaje alebo ak Klient zamlčí spoločnosti Flywize, že Klient už dostal od leteckého prevádzkujúceho dopravcu Odškodnenie za príslušný Nárok a Flywize nie je schopná získať Odškodnenie prostredníctvom Súdneho konania, Flywize si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok voči Klientovi za vzniknutú škodu.

Sťažnosti

 1. Ak služby v súvislosti s Postúpením nie sú neposkytované spoločnosťou Flywize v súlade s VOP, zákonom alebo osobitným predpisom, alebo ak nemajú vlastnosti, ktoré Klient vzhľadom na ponuku a zvyklosti môže očakávať, je Klient povinný to Flywize bezodkladne oznámiť.
 2. Flywize je povinná v primeranej lehote (nie dlhšej ako 30 dní) vykonať nápravu tak, že Postúpenie uvedie do súladu s VOP, zákonom alebo osobitným predpisom alebo s odôvodneným očakávaním Klienta, ak je to možné za daných okolností alebo ak to nespôsobí Flywize neprimerané náklady vzhľadom na porušenie VOP a hodnotu príslušného Nároku.
 3. Lehota podľa bodu 6.2 tohto článku vyššie nie je potrebná, ak Flywize oznámi Klientovi, že nezjedná nápravu, alebo ak nápravu vzhľadom na osobitný záujem Klienta neznesie zdržanie.
 4. Klient má právo reklamovať poskytnuté služby súvisiace s Postúpením do jedného roka od ukončenia Zmluvy.
 5. Klient má právo byť poučený o svojich právach podľa všeobecne platných právnych predpisov.

Ukončenie a odstúpenie od zmluvy

 1. Zmluva je ukončená okamžite:
  • Keď Flywize usúdi, že Nárok nebude úspešný po vykonaní hĺbkovej kontroly Nároku a Klient je o takomto rozhodnutí informovaný.
  • V prípade poskytnutia nesprávnych údajov/informácií a podvodného konania Klienta na základe rozhodnutia Flywize.
  • Ak do 14 (štrnástich) dní od uzavretia Zmluvy Klient bez uvedenia dôvodu poštou alebo emailom informuje Flywize o odstení od Zmluvy.
 2. V každom prípade, v prípade ukončenia Zmluvy zo strany Klienta po vykonaní zmluvných prác alebo po začatí Súdneho konania spoločnosťou Flywize a/alebo právnym zástupcom, je Flywize oprávnená účtovať Klientovi administratívne náklady, ako aj iné vzniknuté náklady, ako sú súdne poplatky, náklady na služby, trovy súdneho exekútora, mimosúdne trovy, trovy právneho zastúpenia, akékoľvek dodatočné poplatky a iné vzniknuté náklady. Klient uhradí sumy uvedené v tomto bode do 7 (siedmich) pracovných dní od prijatia faktúry vystavenou spoločnosťou Flywize.
 3. Ak je Klient spotrebiteľ podľa predpisov EÚ, t.j. koná mimo predmet podnikania, má zákonné právo odstúpiť od Zmluvy a zároveň je oprávnený na úplné vrátenie práv súvisiacich s Postúpením. Klient je oprávnený vypovedať Zmluvu písomným oznámením doručeným spoločnosti Flywize, 5 (päť) dní vopred. V prípade vypovedania Zmluvy zo strany Klienta má Flywize nárok na náhradu vynaložených nákladov.

Záverečné ustanovenia

 1. Flywize je oprávnená kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť VOP a stanoviť dodatočné podmienky, avšak vynaloží úsilie, aby bol Klient o všetkých takýchto zmenách informovaný. Ak sú akékoľvek takéto zmeny z pohľadu Klienta negatívne, Klientovi sa poskytne dostatočný čas na odstúpenie od VOP ešte pred platnosťou príslušnej zmeny.
 2. VOP, Zmluva a/alebo akýkoľvek iný dokument uzatvorený v súvislosti s VOP a Zmluvou, vrátane otázok ich vzniku a platnosti, sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, pokiaľ nie je v konkrétnom dokumente dohodnuté inak. Klient (spotrebiteľ) je tiež oprávnený požadovať ochranu podľa kogentných ustanovení zákonov krajiny, v ktorej má Klient (spotrebiteľ) bydlisko.
 3. Flywize použije osobné údaje Klienta (prípadne jeho zamestnancov) výlučne na uplatnenie Nároku. Všetky informácie týkajúce sa rozsahu a formy zhromažďovania, uchovávania a spracúvania osobných údajov sa nachádzajú v Zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Flywize.
 4. V prípade, že je Klient právnickou osobou, zaručuje a vyhlasuje, že osobné údaje, ktoré táto spoločnosť Flywize poskytla, boli spracované, a musia byť spoločnosti Flywize vždy poskytnuté v súlade s Požiadavkami na ochranu osobných údajov.
 5. Pre riešenie akéhokoľvek sporu, otázky alebo nároku vyplývajúceho z alebo súvisiacim s VOP, ich porušením, ukončením alebo platnosťou je príslušný súdom Slovenskej republiky, ktorý má úplnú jurisdikciu pre všetky spory vzniknuté medzi Klientom a Flywize, pokiaľ kogentné ustanovenie aplikovateľných zákonov nestanovujú inak.
 6. Podľa legislatívy EÚ sú všetci spotrebitelia s bydliskom v krajinách EÚ pred podaním akejkoľvek žaloby na súd, podľa zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, oprávnení iniciovať mimosúdne riešenie svojho sporu, ak sa takýto spor medzi spotrebiteľom z EÚ a Flywize nepodarí priamo urovnať. Inštitúciou poverenou mimosúdnym riešením spotrebiteľských sporov EÚ so spoločnosťou Flywize je Slovenská obchodná inšpekcia (soi.sk). Viac informácií o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov nájdete tu (https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi).
 7. Ak súd alebo arbitrážny tribunál vyhlási akékoľvek ustanovenie VOP za nezákonné, neplatné alebo nevymožiteľné, ostatné ustanovenia VOP zostávajú v plnej platnosti a účinnosti. Akékoľvek ustanovenie VOP, ktoré sa považuje za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné iba čiastočne alebo do určitej miery, zostane v plnej platnosti a účinnosti v rozsahu, v akom nebude považované za nezákonné, neplatné alebo nevymáhateľné. Flywize pozmení VOP tak, že takéto nezákonné, neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia nahradí zákonnými, platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktorých výsledok bude čo najbližšie k úmyslu Flywize a klienta. Flywize vynaloží všetko svoje úsilie na zabezpečenie implementácie všetkých takých ustanovení.
 8. V prípade nezrovnalostí medzi anglickou verziou VOP a verziou VOP v akomkoľvek inom jazyku, má prednosť slovenská verzia.

Naposledy aktualizované 21. decembra 2023.